Trámites e prazos

    

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITACIÓN PARA A MATRÍCULA DE 1º CURSO

As persoas ás que se lles adxudicou unha praza nun dos ciclos formativos do  IES Calvo Sotelo e aquelas que desexen e cumpran os requisitos para matricularse nunha praza liberada deberán presentar nesta Secretaría, atendendo ao regulado pola Consellería de Educación e aos prazos establecidos pola mesma, a seguinte documentación:

  • Impreso de Matrícula de Ciclo de Grao Medio e Superior, segundo o modelo aprobado pola Consellería de Educación, correctamente cuberto e asinado (no caso do alumnado de menor de idade deberá estar asinado tamén pola súa titora/titor, nai/pai ou representante legal ).

 

MODELOS DE IMPRESO DE MATRÍCULAS:

  • Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario pódese empregar o seguinte modelo: Modelo de documento en formato PDF
  • Para solicitar matrícula en prazas liberadas empregarase o ANEXO I

 

TRAMITACIÓN PARA A MATRÍCULA DE 2º CURSO

O alumnado do IES Calvo Sotelo que aprobe  1º e o  alumnado repetidor de   2º curso  por primeira vez no mesmo centro, se quere matricularse de 2º curso deberán presentar nesta Secretaría, atendendo ao regulado pola Consellería de Educación e aos prazos establecidos pola mesma, a seguinte documentación:

 

O alumnado que proceda doutro centro de ensino deberá entregar ademais:

  • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria
  • Fotocopia DNI
  • 2 fotografías tamaño carné co seu nome e apelidos polo reverso das mesmas
  • Xustificante de ingreso de 50 euros de fianza
  • Certificación académica do centro de ensino onde realizou o útlimo curso.

 

NOTA

O alumnado  de 1º ou 2º curso, que proceda doutro centro, depositará unha fianza de 50 euros en concepto de garantía de utilización do material de uso persoal que o centro lles facilita. En caso de deterioro ou perda deste, o custo da súa reposición será descontado do devandito depósito. O resto ou a súa  totalidade será devolto ao finalizar o ciclo, ou causar baixa no centro. Ao realizar a transferencia ou ingreso indicar no apartado concepto  a especialidade que vai cursar.